Programmer (React.js/ Node.js)


Posted 19 Mar 2021 09:58 | 1,537 views

รายละเอียดงาน 

 1. วิเคราะห์ ออกแแบบ และพัฒนา Web Application ในส่วน Front End และ Back End ตาม Requirements ขององค์กร
 2. แก้ไขปัญหา และปรับปรุงพัฒนาข้อผิดพลาดจาก Web Application ให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้งาน
 3. ตรวจสอบ สร้าง และออกแบบ Relational Database และ SQL Query ให้เหมาะสมกับการใช้งาน
 4. ปรับปรุงและพัฒนา Web Application ให้มีประสิทธิภาพ
 5. วางแผนทำงาน ประสานงานร่วมกับทีมพัฒนาภายในและภายนอก

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า สาขาไอที วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 2. สำหรับตำแหน่ง Full Stack Development ประสบการณ์ 0-3 ปี (ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่)
 3. สามารถทำงานเป็นทีมได้
 4. มีประสบการณ์ในสายงานพัฒนาโปรแกรมแบบ Full Stack ในการพัฒนา Web Application ดังนี้ 
  - Web Service/ API

  - Responsive Website
  - EPR/ Backoffice
  - Mobile App
  - UI/ UX & Pagespeed
 5. เคยพัฒนาหรือใช้ Framework React.js, React Native, Razzle SSP (Server Render React) และ Node.js หรือ Next.js
 6. มีทักษะการเขียนโปรแกรมบน HTML5, CSS3, JavaScript เป็นอย่างดี
 7. มีทักษะด้านฐานข้อมูล MySQL, Ms SQL, MongoDB

วิธีการสมัคร

 1. ส่งใบสมัครพร้อมประวัติและเงินเดือนที่ต้องการ พร้อมติดรูปถ่าย มาทางจดหมายตามที่อยู่บริษัท
 2. ส่งประวัติและเงินเดือนที่ต้องการพร้อมรูปถ่ายมาทาง Email 
 3. โทรนัดเพื่อเขียนใบสมัครและสัมภาษณ์ที่บริษัทโดยตรง
หรือติดต่อฝ่าย HR
คุณขนบพร บุญศิริ
บริษัท มอสโทริ จำกัด 222 หมู่ที่ 11 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150
โทรศัพท์: 033-641-800 

 

สถานที่ปฏิบัติงาน
ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี