การทำงานของ Dry Cabinet


Posted 14 Jul 2023 15:50 | 553 views

Dry Cabinet | ตู้ควบคุมความชื้น TOTECH เป็นตู้ควบคุมความชื้นประสิทธิภาพสูง ใช้เทคโนโลยีควบคุมความชื้นเฉพาะตัวที่มีประสิทธิภาพในการลดความชื้นอย่างรวดเร็วและควบคุมความชื้นให้คงที่อย่างมีเสถียรภาพ เพื่อตอบสนองความต้องการในการใช้งานและมาตรฐานในการผลิตขั้นสูง ที่ประกอบด้วยรุ่นต่างๆ และการออกแบบขั้นสูง ชั้นวางมาตรฐานเหล็กชุบโครเมียม และชุดเป่าแห้งที่เชื่อถือได้ ตู้เหล่านี้ให้การปกป้องสูงสุดสำหรับการจัดเก็บระยะกลางถึงระยะยาว

“ความชื้นในอากาศ” นั้นเกิดขึ้นมาจาก “ไอน้ำเป็นส่วนประกอบหนึ่งที่พบทั่วไปในอากาศ และมีผลทำให้อากาศมีความชื้น และด้วยเหตุที่ไอน้ำในอากาศเกิดขึ้นจากการระเหยของน้ำ”

ถ้าอากาศมีความชื้นสูงหมายความว่า อากาศมีไอน้ำอยู่เป็นปริมาณมาก ถ้าอากาศมีความชื้นต่ำหมายความว่า อากาศมีปริมาณไอน้ำอยู่เป็นจำนวนน้อย ความชื้นของอากาศมีความหมายใน 2 ลักษณะ คือ

  1. Absolute Humidity หรือ ความชื้นสัมบูรณ์
  2. Relative Humidity หรือ ความชื้นสัมพัทธ์

ความสำคัญของการควบคุมความชื้น

การควบคุมความชื้นภายในตู้เป็นสิ่งสำคัญที่จำเป็น เพื่อป้องกันการสะสมความชื้น ซึ่งอาจทำให้เกิดการเสียหายและเกิดความผิดปกติต่อวัตถุดิบและอุปกรณ์ที่อยู่ภายในตู้ ความชื้นสูงอาจทำให้เกิดการออกซิเดชัน การเป็นสาเหตุของการเกิดความผิดปกติในการทำงานของวัตถุดิบ และอื่นๆ

การทำงานของตู้ Dry Cabinet

ตู้ Dry Cabinet ที่ใช้เทคโนโลยีควบคุมความชื้นเฉพาะตัวจะมีกระบวนการทำงานดังนี้:

  1. ระบายความชื้น : เมื่อตู้ถูกปิดกั้นและทำให้ภายในตู้ได้รับการหมุนเวียนของอากาศ ตู้จะทำการระบายความชื้นออกไปยังภายนอก เพื่อลดความชื้นภายในตู้ลง
  2. ลดความชื้น : เมื่อความชื้นภายในตู้สูงกว่าระดับที่กำหนด ตู้จะทำการลดความชื้นโดยใช้เทคโนโลยีการระบายความชื้น เช่น การใช้สารสกัดความชื้นหรือการระบายอากาศแบบที่ผ่านกรองความชื้น
  3. ควบคุมความชื้น : เมื่อความชื้นภายในตู้ถึงระดับที่กำหนด ตู้จะทำการควบคุมความชื้นให้อยู่ในระดับที่คงที่ โดยใช้เทคโนโลยีการควบคุมความชื้นอัตโนมัติ

ตู้ Dry Cabinet ของ TOTECH เป็นตู้ควบคุมความชื้นที่มีประสิทธิภาพสูง โดยใช้เทคโนโลยีที่ได้รับการพัฒนาและทดสอบอย่างเข้มข้น เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดในการลดความชื้นและควบคุมความชื้น ตู้ Dry Cabinet ของ TOTECH ถูกออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการในการใช้งานและมาตรฐานในการผลิตขั้นสูง

การควบคุมความชื้นภายในตู้ Dry Cabinet เป็นสิ่งสำคัญที่จำเป็น เพื่อป้องกันการเสียหายและความผิดปกติต่อวัตถุดิบและอุปกรณ์ที่อยู่ภายในตู้ โดยตู้ Dry Cabinet จะทำการระบายความชื้น ลดความชื้น และควบคุมความชื้นให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม โดยใช้เทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพสูง เช่น ตู้ Dry Cabinet ของ TOTECH ที่เป็นตู้ควบคุมความชื้นประสิทธิภาพสูงและได้รับการพัฒนาอย่างถูกต้อง

 ที่มา:  TOTECH GLOBAL, Mostori.com / Superdry-totech.com / app.anissa.ai