Posted 21 Sep 2020 09:27 | 2,978 views

ระบบอัตโนมัติ คือ ระบบที่ทำงานผ่านการควบคุมจากคอมพิวเตอร์ อาจจะเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถเริ่มทำงานได้ด้วยตัวเองตามโปรแกรมที่ผู้เขียนควบคุม

      

         ระบบอัตโนมัติเข้ามามีบทบาทมากขึ้นในปัจจุบันทั้งในด้านวิศวกรรม อุตสาหกรรม และรวมไปถึงการดำเนินชีวิตประจำวันของมนุษย์ ระบบอัตโนมัติถูกคิดค้น ออกแบบ และพัฒนาขึ้นเพื่อให้สามารถลดการใช้ทรัพยากรที่ไม่จำเป็น ควบคุมทรัพยากรให้ใช้งานอย่างเต็มประสิทธิภาพอย่างที่ควรจะเป็น และตอบสนองความต้องการของผู้ใช้

          ในด้านอุตสาหกรรมจะเห็นการใช้ระบบอัตโนมัติมากขึ้น เนื่องจากด้านอุตสาหกรรมต้องการที่จะช่วยให้การทำงานดีขึ้น ลดค่าใช้จ่าย และเพิ่มคุณภาพให้กับสินค้าหรือบริการระบบอัตโนมัติในอุตสาหกรรม เช่น หุ่นยนต์อุตสาหกรรม (Industrial Robots) รถขนส่ง AGV สายพานการผลิต (Conveyor) รวมทั้งระบบ PLCs (Programmable Logic Control) เป็นต้น การใช้เทคโนโลยีดังกล่าวเข้ามาช่วยในอุตสาหกรรมสามารถช่วยแก้ไขปัญหาที่เกิดจากพนักงาน (Human Error) และเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตมากยิ่งขึ้น

เครื่องจักรในระบบอัตโนมัติมี 2 ประเภทได้แก่

 1. ระบบเครื่องจักรกึ่งอัตโนมัติ หมายถึง ระบบเครื่องจักรที่ใช้งานผ่านการควบคุมจากคอมพิวเตอร์แค่บางส่วน ในส่วนที่เหลือยังต้องอาศัยการทำงานโดยพนักงาน เนื่องจากเป็นงานที่ต้องการความแม่นยำ ความละเอียดสูง หรือใช้ความปราณีตสูง
   
 2. ระบบเครื่องจักรอัตโนมัติ หมายถึง เครื่องจักรที่นำเอาคอมพิวเตอร์เข้ามามีส่วนช่วยในการควบคุมหรือการทำงานในทุกขั้นตอน โดยพนักงานมีหน้าที่ในการออกคำสั่ง ดูแล รักษาระบบเครื่องเพียงเท่านั้น การทำงานโดยใช้ระบบเครื่องจักรอัตโนมัติทุกขั้นตอนจะเหมาะกับงานที่ต้องการการควบคุมอย่างเต็มที่เต็มรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องด้านคุณภาพหรือความสะอาด อีกทั้งยังใช้ในงานที่ไม่สามารถใช้คนทำได้ เช่น งานที่ต้องใช้อุณหภูมิสูงๆเกินกว่าที่คนเราจะสามารถทนได้  ซึ่งเราจะมีหน้าที่การรับผิดชอบในการดูแลรักษาเครื่องจักรเท่านั้น 
Pick and Place

         

          การหยิบชิ้นงานจากจุดนึงไปวางอีกจุดนึง หยิบชิ้นงานเข้า-ออก จัดเรียง หรือการหยิบชิ้นส่วนเพื่อช่วยในการประกอบชิ้นงาน จะต้องคำนึงถึงการใช้อุปกรณ์ เช่น น้ำหนัก ขนาดชิ้นงาน ระยะการหยิบ-วาง  เป็นต้น

ลักษณะงาน

 • การจัดเรียง (sorting)
 • การจัดเก็บ (stacking)
 • การโหลดชิ้นงาน (Work piece loading)
 • การประกอบชิ้นงาน (Assembling the work piece)
Robot Inspection

 

          การตรวจสอบความถูกต้องของชิ้นงานโดยระบบ Vision การทำงานของเครื่องนี้สามารถกำหนดตำแหน่งในการตรวจสอบได้จากความสามารถในการเคลื่อนที่ของ Robot โดยจะประมวลผลผ่าน Software Program ที่ทางบริษัพัฒนาขึ้นเพื่อแสดงแต่ละ Process ที่ทำ ผลลัพธ์ตามเงื่อนไขของแต่ละจุดชิ้นงาน

ลักษณะงาน

 • ตรวจสอบฉลาก (​​​​​​Inspection Label)
 • ตรวจสอบรอยที่เกิดบนวัสดุ (Inspection the mark on the material)
 • ตรวจสอบ Laser Marking (Inspection Laser Marking)
Screwdriver

 

          การประกอบงาน จะมีชิ้นงานต่างๆ ทีเป็นส่วนประกอบในชิ้นงานหลัก ซึ่งต้องอาศัยการยึด, ล็อค ด้วยสกรู, รีเว็ต หรืออุปกรณ์อื่นๆ ที่ต้องอาศัยความแม่นยำเพื่อให้งานผ่านตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลักษณะงาน

 • งานขันสกรูและควบคุมแรงในการขันสกรูแต่ละจุด (Screw tightening and tightening control at each point)
 • งานลำเรียงสกรู หรือ Rivet (Screw conveyor or Rivet work)

 

Cr.image main : https://www.channelfutures.com/files/2019/07/Automation-877x432.jpg

 

 -------------- บริการและให้คำปรึกษาทันที -------------- 
สนใจติดต่อสอบถามได้โดยตรงที่ Tel: 098-2534241,082-9960218, Email: Sales@mostori.com 

Facebook Fan page: https://www.facebook.com/thairoboticsclub/
Youtube      : Mostori Solutions
Line Official : Mostori Solutions