Manufacturing


Posted 25 Jan 2021 17:18 | 13,527 views

การผลิตเต็มรูปแบบโดยมีปัจจัยการทำงานร่วมกันหลายส่วน อันได้แก่ ที่ดิน แรงงาน เงินทุน วัตถุดิบ และเทคโนโลยีต่าง ๆ มาผ่านกระบวนการผลิตเพื่อผลิตเป็นสินค้าหรือบริการให้ตอบโจทย์อุตสาหกรรมมากที่สุด

อุตสาหกรรมการผลิตที่มีอยู่ 2 แนวทางด้วยกัน ทั้งการผลิตในเชิงวิศวกรรมและการผลิตในเชิงเศรษฐศาสตร์  ในที่นี้เราจะมากล่าวถึง การผลิตในเชิงวิศวกรรมกัน ซึ่งในภาษาอังกฤษมีการใช้คำอยู่ 2 คำ ได้แก่ Manufacturing System และ  Production processความแตกต่างระหว่าง Manufacturing System (ระบบการผลิต) กับ Production Process (กระบวนการผลิต)

Manufacturing System หมายถึง ระบบการผลิตที่ประกอบด้วย 3 ส่วน โดย

ส่วนแรก    คือ ส่วนป้อนเข้า (Input) เป็นวัตถุดิบ
ส่วนที่สอง คือ กระบวนการแปลงสภาพ (Conversion) มีองค์ประกอบย่อย ได้แก่ เครื่องจักร เครื่องมือ พลังงาน และแรงงาน ทุกองค์ประกอบจะร่วมกันทำหน้าที่แปรสภาพวัตถุดิบให้ออกมาเป็น ...
ส่วนที่สาม คือ ผลผลิต (Output)

ทั้งนี้ กระบวนการเปลี่ยนแปลงวัตถุดิบหรือวัสดุ ให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์หรือสินค้าที่สามารถจับต้องได้ ยังแบ่งประเภทออกเป็น

  • ผลิตภัณฑ์หรือสินค้าเพื่อการอุปโภคบริโภค เช่น รถยนต์ อาหารกระป๋อง เครื่องใช้ไฟฟ้า ต่างๆ เป็นต้น
  • ผลิตภัณฑ์หรือสินค้ากึ่งสำเร็จรูป คือ ผลิตภัณฑ์หรือสินค้าที่จะนำไปผลิตต่ออีกครั้งหนึ่ง เช่น เหล็กเส้น เหล็กแผ่น ยางแผ่น อลูมิเนียมเส้น เป็นต้น

 

กระบวนการผลิต (Production process) การนำเอาสิ่งของหรือวัตถุดิบเข้ามาเปลี่ยนเพื่อเพิ่มมูลค่า หรือกระบวนการเปลี่ยนแปลงวัตถุดิบหรือวัสดุให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปเช่นดียวกันกับคำว่า Manufacturing แต่แตกต่างกันตรงที่ Production จะรวมเอางานบริการต่างๆเกี่ยวข้องกับการผลิตเข้าไปด้วย


          ความคาดหวังด้านอุตสาหกรรมการผลิตไทยในปัจจุบัน ถือเป็นเรื่องที่ผู้ประกอบการไทยให้ความสนใจมากขึ้นทุกปีที่จะหานวัตกรรมด้านการผลิต Automation เข้ามาส่งเสริมกระบวนการทำงานของโรงงานให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลให้ตอบสนองต่อความต้องการมากที่สุด

             บริษัท มอสโทริ จำกัด ผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายสินค้าอุตสาหกรรมการผลิต ได้เล็งเห็นการเติบโตอย่างกว้างขวางในโซลูชันทางธุรกิจ จึงได้พัฒนาและจัดหาโซลูชันระบบอัตโนมัติทางอุตสาหกรรมที่เป็นนวัตกรรม ที่จะเสริมและสนับสนุนกระบวนการทำงานการผลิตให้มีประสิทธิภาพสูงสุดให้กับลูกค้า ด้วยทีมงานที่มีความสามารถทางเทคนิคของเรา ได้มุ่งพัฒนา Manufacturing System ให้เป็นระบบที่ Smart เพื่อผลักดันให้กลุ่มอุตสาหกรรมที่สมาร์ท เช่น Smart Factory, Smart Warehouse, Smart Education, Smart Healthcare.

 

ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ในกลุ่ม Smart Factory

              

            

ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ในกลุ่ม Smart Education

 ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ในกลุ่ม Smart Healthcare

           

                                                             

อ้างอิงที่มา : ความแตกต่างระหว่าง ระบบการผลิต (Manufacturing System) กับ กระบวนการผลิต (Production Process)
Youtube    : Mostori Solutions
Line Official : Mostori Solutions 
Facebook Fan page: https://www.facebook.com/thairoboticsclub/