กิจกรรมเพื่อการสนับสนุนโครงการนำร่องตามนโยบายประเทศไทย 4.0


Posted 16 Mar 2021 15:32 | 1,790 views

การตระหนักถึงความสำคัญของภาคประชาชนในฐานะที่ปรึกษาสำนักงานอัยการจังหวัดพัทยาได้แสดงบทบาทช่วยเหลืองานภาครัฐ (สนง.อัยการภาค2) ในการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อให้บริการแก่ประชาชนที่มาติดต่องาน สคช.ของสำนักงานอัยการภาค 2

         ในนามคณะที่ปรึกษาสำนักงานอัยการจังหวัดพัทยา โดยคุณสมวัชร์ ทัตตานนท์ กรรมการบริษัท มอสโทริ จำกัด ผู้เป็นสื่อกลางการสนับสนุนในด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลในสถานที่ราชการและหน่วยงานภาครัฐอื่นๆ ได้เข้าเสนอโครงการเพื่อยกระดับองค์กรในพื้นที่ใกล้เคียงเข้าสู่การกำกับดูแลในยุคดิจิทัล (Digital Governance) ต่อท่านสุรัตน์ มังคุด อธิบดีอัยการภาค 2 เมื่อ ตุลาคม 2563 จนเกิดเป็นโครงการนำร่อง  "การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนผ่านแอพพลิเคชั่นออนไลน์ตามนโยบายประเทศไทย 4.0" พร้อมกันนี้ได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจาก ท่านศศิน ศุขรัส (อัยการพิเศษฝ่ายคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฏหมายภาค2) ผู้รับผิดชอบโครงการและเจ้าหน้าที่ทุกท่าน
 

        

          วันที่ 4 ธันวาคม 2563 ตัวแทนคณะที่ปรึกษาสำนักงานอัยการจังหวัดพัทยา ได้จัดทำและส่งมอบต้นแบบแผ่นป้าย QR Code พร้อมระบบการใช้งาน Application 

 

  

          และได้รับเกียรติจากท่านรองอธิบดีอัยการภาค 2 (นายสุรจิต พัฒนสาร) เป็นประธานรับมอบป้ายโครงการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนผ่านแอพพลิเคชั่นออนไลน์ตามนโยบายประเทศไทย 4.0 ที่จัดขึ้นโดย อัยการพิเศษฝ่ายคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายภาค 2 (ท่านศศิน ศุขจรัส) โดยส่งมอบให้แก่สำนักงานอัยการสาขาพัทยา เพื่อเป็นหน่วยงานนำร่องโครงการดังกล่าว ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานอัยการภาค 2
 

     

          การใช้งานแพลตฟอร์มออนไลน์โครงการนำร่องของสำนักงานอัยการภาค 2 ได้มีประชาชนเข้าใช้งานแอพพลิเคชั่นฯ

ตั้งแต่ระยะแรก – 25 ก.พ. 64 จำนวน 85 คน ซึ่งในระยะแรกมีผู้เข้าใช้งานน้อย เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) ซึ่งเป็นการจำกัดสิทธิในการเดินทางของประชาชน ส่งผลให้ประชาชนเดินทางมาติดต่อราชการลดลง
 

ในระยะที่ 2 (13 มกราคม – 25 กุมภาพันธ์ 2564) มีประชาชนเข้าใช้งานแอพพลิเคชั่นเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากสถานการณ์เกี่ยว Covid-19 เริ่มดีขึ้น จึงทำให้ประชาชนสามารถเดินทางไปติดต่อสถานที่ราชการต่างๆได้บ้าง 
 

          เมื่อโครงการสำเร็จผลและเพื่อการสนับสนุนโครงการตามนโยบายประเทศไทย 4.0 วันที่ 10 มีนาคม 2564 คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและที่ปรึกษา สำนักงานอัยการจังหวัดพัทยา (ครั้งที่ 1/2564) จึงได้มีวาระการประชุมและรายงานผลความพึงพอใจในการได้รับบริการของประชาชน เพื่อส่งต่อโครงการในอีก 9 สาขา (ภาค2) ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารสำนักงานอัยการภาค 2 ในการดำเนินงานต่อไป
 

ทั้งนี้ในวาระการประชุมดังกล่าว ได้มีพิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์อย่างยิ่งแก่สำนักงานอัยการภาค 2 ให้กับคุณสมวัชร์ ทัตตานนท์ กรรมการบริษัท มอสโทริ จำกัด ด้วย ทางเราถือเป็นเกียรติและยินดีเป็นอย่างยิ่ง 

พิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์อย่างยิ่งแก่สำนักงานอัยการภาค ๒
ท่านสุรัตน์ มังคุด อธิบดีอัยการภาค 2 ทำการมอบโล่เชิดชูเกียรติ ให้กับคุณสมวัชร์ ทัตตานนท์