มอสโทริ ลงนามความร่วมมือข้อตกลง เรื่องการทดสอบเทคโนโลยี 5G ในพื้นที่เขต EEC


Posted 27 May 2020 10:15 | 1,671 views

บริษัท มอสโทริ จำกัด ได้ทำการลงนามความร่วมมือ เรื่องการทดสอบเทคโนโลยี 5G ร่วมกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

          ในวันที่ 8 มิถุนายน 2562  บริษัท มอสโทริ จำกัด ได้ทำการลงนามความร่วมมือ เรื่องการทดสอบเทคโนโลยี 5G ร่วมกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา โดยมีพันธมิตรที่ร่วมลงนามทั้งรัฐและเอกชน 40 ราย  เพื่อผลักดันให้เกิดการทดสอบการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี 5G อย่างเป็นรูปธรรม บนหลักการร่วมใช้โครงสร้างพื้นฐานในศูนย์ทดสอบ 5G พื้นที่ EEC ซึ่งเตรียมความพร้อมในการรองรับด้านโครงสร้าง พื้นฐานให้พร้อมสำหรับรองรับการลงทุนในด้านดิจิทัล เพื่อรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกต่อไป