Posted 14 Jul 2020 17:26 | 1,774 views

บริษัท มอสโทริ จำกัด ให้บริการฝึกอบรมระบบการทำงานต่างๆ เพื่อส่งเสริมและผลักดันการขับเคลื่อน Industrial 4.0 โดยรวบรวมข้อมูลองค์ความรู้ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติจริง จนเกิดการนำไปประยุกต์ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม

เราให้บริการฝึกอบรมระบบการทำงานต่างๆที่เสริมการขับเคลื่อน Industrial 4.0 โดยการรวบรวมข้อมูลองค์ความรู้ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ จนเกิดการนำไปประยุกต์ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม ออกมาเป็นชุดฝึกให้พนักงานในโรงงาน หรือในสถาบันการศึกษาเป็นสื่อการเรียนการสอน Training Kits for Industry 4.0 and Smart Automation ที่ฝึกอบรมการเขียนโปรแกรมควบคุม เรียนรู้หลักการทำงานของ PLC, HMI ที่รองรับการสื่อสารผ่านเครือข่าย Wi-Fi และเครือข่าย LoRa, ในภาคโรงงานอุตสาหกรรมนั้นยังมีการอบรม ESD Awareness ให้กับพนักงานพร้อมทั้งลงไป work shop ในไลน์ผลิตด้วย


ด้านทีมงานวิทยากรฝึกอบรมของเรานั้น เป็นผู้ปฏิบัติงานจริงในด้านเอ็นจิเนียริ่ง ซอฟแวร์ ฮาร์ดแวร์ และมีประสบการณ์ในการถ่ายทอดความรู้ให้กับลูกค้าและพนักงานในองค์กรมาแล้วทั้งสิ้น ท่านสามารถมั่นใจได้ว่า เนื้อหา ความรู้ ตลอดจนเทคนิคการแก้ปัญหาและประสบการณ์ต่างๆ จะสามารถถ่ายทอดสู่ผู้เข้าฝึกอบรมได้อย่างครบถ้วน และสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้รับกลับไปประยุกต์ใช้กับงานได้อย่างถูกต้อง