DGTi Roadshow 2020 ครั้งที่ 1


Posted 4 Aug 2020 11:40 | 1,606 views

บริษัท มอสโทริ จำกัด กับการเข้าร่วม โครงการ DGTi Roadshow 2020 ที่เปิดตัวที่มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรีเป็นแห่งแรก เพื่อผลักดันให้เกิดการนำผลงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมดิจิทัลสู่การนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง เป็นเวทีแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ นวัตกรรมดิจิทัลในประเทศ

          เมื่อวันที่ 25-26 มิถุนายน 2563 ที่ผ่านมา ทางบริษัท มอสโทริ จำกัด ได้เข้าร่วมโครงการ DGTi Roadshow 2020 โดยการดำเนินโครงการจากสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) สพร. หรือ DGA ณ ห้องประชุม ชั้น 11 อาคารคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

          โดยในงานนั้นได้รับเกียรติจาก นายวิวัฒน์ มหาผลศิริกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในงาน และรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ดร. จิติล คุ้มครองมาร่วมในพิธีเปิดในครั้งนี้ โดยมี คุณณพิชญา เทพรอด ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล กล่าวแนะนำศูนย์ DGTi และเป้าหมายของการดำเนินโครงการฯ และอธิบายภาพรวมของโครงการ

ในงานดังกล่าว บริษัท มอสโทริ ได้นำ Smart Thermometer Wireless System หรือ ระบบตรวจวัดอุณหภูมิแบบไร้สายอัจฉริยะ ไปแสดงภายในงานนี้ด้วย 

 

 

 

 

          โครงการนี้เกิดขึ้น ตามที่ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ได้ประกาศแผนการขับเคลื่อน Digital Government Technology and Innovation Center เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2563 เพื่อเป็นศูนย์กลาง Digital Solution เพื่อให้เกิดการบูรณาการรัฐบาลดิจิทัลของประเทศ เป็นการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อแลกเปลี่ยนระดมความคิดเห็น “การนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในงานภาครัฐ” (Idea Exploration) ตามโจทย์ของแต่ละโครงการภายใต้ความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน รวมถึงผลักดันให้เกิดการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลของภาครัฐ ที่จะสามารถยกระดับคุณภาพการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐในพื้นที่จังหวัดชลบุรี โดยกิจกรรมภายในงาน  (ที่มา: https://www.dga.or.th/th/content/913/14241/)

  • นิทรรศการด้านนวัตกรรมดิจิทัลจากบรรดา Tech company
     
  • การระดมความคิดเห็นจากผู้เข้าร่วมงาน เกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรค รวมถึงข้อเสนอแนะต่าง
     
  • การตั้งโจทย์เพื่อประยุกต์การใช้นวัตกรรมดิจิทัลเข้าแก้ไข

2 ภาพจาก DGTi