มอสโทริ จำกัด ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมดิจิทัล (Digital Provider)


Posted 20 Jul 2020 09:45 | 1,995 views

DEPA กับโครงการสำหรับการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมดิจิทัล (Digital Provider) เพื่อสนับสนุนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในภาคอุตสาหกรรม ปี 2563

ประกาศจากสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
เรื่อง หลักเกณฑ์ในการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมดิจิทัล (Digital Provider)
เพื่อสนับสนุนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในภาคอุตสาหกรรม ปี 2563

          สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2560 เป็นหน่วยงานของรัฐมีฐานะเป็นนิติบุคคล และไม่เป็นส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน หรือรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณหรือกฎหมายอื่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล พัฒนาและส่งเสริมให้เกิดการนำไปใช้เทคโนโลยีดิจิทัลให้เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และความมั่นคงของประเทศ (ที่มา : https://www.dailytech.in.th/thailand-digital-provider/)

         

          โดยบริษัท มอสโทริ จำกัด ได้ยื่นขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมดิจิทัล (Digital Provider) และผ่านการอนุมัติเป็นผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมดิจิทัล เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2563 กลุ่มบริหารจัดการด้านการผลิต ทั้งระบบเฝ้าติดตามและตรวจสอบการทำงานของเครื่องจักร ระบบถูกออกแบบให้บันทึกผลผลิตของเครื่องจักร ผ่าน Hardware และ Software - Hardware คือ ส่วนที่นำไปติดกับเครื่องจักรเพื่อเก็บข้อมูล เรียกว่า (DAM ; Data Acquistion Modules)


รายชื่อผู้ประกอบการดิจิทัลที่ขึ้นทะเบียน

ที่มารูปภาพปก : www.dailytech.in.th/wp-content/uploads/2020/02/digital-Provider.jpg