ไฟฟ้าสถิต: การวัดค่า - การควบคุม - การตรวจสอบ (ESD: Measure – Control – Verify)


Posted 9 Feb 2017 18:32 | 86 views

The ideal ESD Control Plan is one that improves productivity, quality, and reliability, in addition to being flexible enough to accommodate changes and improvements in the manufacturing process. การวางแผนควบคุมไฟฟ้าสถิตเป็นวิธีหนึ่งที่ช่วยเพิ่มผลผลิต, ทำให้ชิ้นงานมีคุณภาพดียิ่งขึ้น และสามารถสร้างความน่าเชื่อถือให้แก่สินค้า แล้วยังทำให้กระบวนการผลิตดีขึ้น

ESD Control Plans must evolve to keep pace with costs, device sensitivities, and the way devices are manufactured in the future. The management of an on-going ESD Control Plan can be broken down into 3 steps:

1. Measure
2. Control
3. Verify
Step 1. Measure the source the of ESD events.
Examples:
 • Measure the resistance of an operator to ground.

 • Measure the charge generation (walking test) of an operator.

 • Measure the static field on a housing of an assembled product
Step 2. Control ESD by implementing products to eliminate the source of ESD events.
Examples:           
 • Control charges generated by an operator by implementing a personnel grounding (wrist strap or footwear/flooring) system.

 • Control charges generated by operators when walking in the ESD Protected Area by installing a footwear/flooring system.

 • Control charges on insulators and isolated conductors with ionization at the work area.


Step3. Verify that the ESD control measures implemented are functional and effective.
Examples:           
 • Verify that operators are using their wrist strap correctly with continuous monitoring.

 • Verify that people entering the ESD Protected Area are wearing properly functioning ESD footwear with access control style wrist strap/footwear testers.

 • Verify the charge discharge times, offset voltage (balance), and coverage area of an ionizer with ionization test kit.

**Measurement ESD From DESCO :Click Here>> http://www.mostori.com/product_group_sub.php?gs=1

การวางแผนควบคุมไฟฟ้าสถิตช่วยทำให้เกิดการลดต้นทุน, ควบคุมอุปกรณ์ที่เปราะบาง, และรองรับชิ้นงานในอนาคต ฝ่ายบริหารควบคุมไฟฟ้าสถิตจะต้องระบุรายละเอียด 3 ขั้นตอน ดังนี้
1. การวัด 
2. การควบคุม
3. การตรวจสอบ
ขั้นตอนที่ 1 การวัดแหล่งที่เกิดไฟฟ้าสถิต
ตัวอย่าง:
 • การวัดค่าความต้านทานระหว่างพนักงานกับพื้นกราวด์
 • การวัดค่าประจุไฟฟ้าที่ขณะพนักงานเคลื่อนที่
 • การวัดไฟฟ้าสถิตของชิ้นงานขณะพนักงานปฏิบัติงาน
ขั้นตอนที่ 2 ควบคุมไฟฟ้าสถิตโดยการใช้ผลิตภัณฑ์ที่จะกำจัดแหล่งที่มาของเหตุการณ์ไฟฟ้าสถิต
ตัวอย่าง:
 • ควบคุมการเกิดประจุไฟฟ้าระหว่างพนักงานกับพื้นกราวด์โดยใช้สายรัดข้อมือหรือรองเท้าป้องกันไฟฟ้าสถิต
 • ควบคุมการเกิดประจุไฟฟ้าที่เกิดขึ้นขณะที่พนักงานเดินอยู่ในพื้นที่ที่ควบคุมไฟฟ้าสถิตโดยการสวมใส่รองเท้าหรือระบบพื้นป้องกันไฟฟ้าสถิต
 • ควบคุมการเกิดประจุไฟฟ้าที่ฉนวนและตัวนำต่าง ๆโดยการใช้ ionization ในพื้นที่ที่ปฏิบัติงาน
ขั้นตอนที่ 3 ตรวจสอบมาตรการควบคุมไฟฟ้าสถิตให้มีการทำงานและมีประสิทธิภาพ
ตัวอย่าง:
 • ตรวจสอบพนักงานว่ามีการใช้งานสายรัดข้อมือได้อย่างถูกต้องหรือไม่ และคอยตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง
 • ตรวจสอบบุคคลที่จะผ่านเข้าพื้นที่ที่ควบคุมไฟฟ้าสถิตว่ามีการสวมใส่อุปกรณ์ป้องไฟฟ้าสถิต โดยการติดตั้งเครื่องทดสอบสายรัดข้อมือและรองเท้าก่อนเข้าพื้นที่
 • ตรวจสอบเวลาการสลายประจุไฟฟ้า, ความสม่ำเสมอ, และพื้นที่ที่ใช้ ionizer ควบคุม โดยการใช้อุปกรณ์ตรวจสอบDownload