Mostori Blogs

Training kits โครงการพัฒนาบุคคลากรรองรับความต้องการของ EEC

2 Sep 2020 17:11 | 2,553 views

เปิดแผน 5 ปี EEC จับมือสถานศึกษาในพื้นที่ ปั้นหลักสูตรเข้มมาตรฐานสากล สร้างแรงงานเพิ่ม 4.75 แสนคน


Training

14 Jul 2020 17:26 | 1,193 views

บริษัท มอสโทริ จำกัด ให้บริการฝึกอบรมระบบการทำงานต่างๆ เพื่อส่งเสริมและผลักดันการขับเคลื่อน Industrial 4.0 โดยรวบรวมข้อมูลองค์ความรู้ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติจริง จนเกิดการนำไปประยุกต์ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม