Mostori Blogs

Training kit โครงการพัฒนาบุคคลากรรองรับความต้องการของ EEC

10 Jul 2020 15:17 | 106 views

เปิดแผน 5 ปี EEC จับมือสถานศึกษาในพื้นที่ ปั้นหลักสูตรเข้มมาตรฐานสากล สร้างแรงงานเพิ่ม 4.75 แสนคน


Training

1 Jul 2020 14:12 | 93 views

บริษัท มอสโทริ จำกัด ให้บริการฝึกอบรมระบบการทำงานต่างๆ เพื่อส่งเสริมและผลักดันการขับเคลื่อน Industrial 4.0 โดยรวบรวมข้อมูลองค์ความรู้ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติจริง จนเกิดการนำไปประยุกต์ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม